Gửi lập luận trực tuyến

Bằng việc bấm nút “Gửi” dưới đây, tôi xác nhận rằng tôi đã đọc kỹ và hiểu rõ Thông Báo Về Quyền Riêng Tư ngày 29/08/2023 (tại đây) .Ngoài ra, tôi hoàn toàn hiểu (i) các loại Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm, mà Công Ty dự định xử lý, (ii) Mục đích mà Công Ty dự định xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó, (iii) các tổ chức và cá nhân được phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của tôi, (iv) các quyền và nghĩa vụ của tôi liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của tôi và (v) cách thức thực hiện yêu cầu, khiếu nại hoặc đề nghị liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của tôi mà Công Ty thu thập.
Bằng đánh dấu vào (các) ô liên quan và bấm nút “Gửi” dưới đây, tôi tự nguyện và hoàn toàn đồng ý với tất cả các hoạt động xử lý do Công Ty thực hiện liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của tôi, phù hợp với Thông Báo Về Quyền Riêng Tư và được Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu cho phép, cho các mục đích được liệt kê bên dưới.

Lưu ý quan trọng:

1. Sự đồng ý của bạn đối với tất cả các mục đích dưới đây là rất cần thiết để chúng tôi thực hiện hợp đồng hoặc thỏa thuận mà chúng tôi đã ký kết với bạn (hoặc người sử dụng lao động của bạn). Nếu bạn không đồng ý, chúng tôi có thể sẽ không tuân thủ được các yêu cầu pháp lý áp dụng cho chúng tôi. Do đó, vui lòng đảm bảo rằng bạn sẽ đánh dấu vào (các) ô có liên quan. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với bất kỳ việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân nào của mình một cách dễ dàng bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn có liên quan trong Thông Báo Về Quyền Riêng Tư. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi có thể sẽ không thực hiện được hợp đồng hoặc thỏa thuận với bạn (hoặc người sử dụng lao động của bạn)

2. Tất cả các thuật ngữ viết hoa trong văn bản đồng ý này sẽ có nghĩa như được quy định cho chúng tại Thông Báo Về Quyền Riêng Tư, trừ khi có quy định khác trong văn bản này.
Để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng giữa Công Ty và tôi hoặc công ty mà tôi đang làm việc.

Cung cấp Dịch Vụ Liên Quan Đến Giao Nhận Và Logistics:

a. Quản lý việc giao nhận hàng hóa và logistics bao gồm cả kế hoạch vận chuyển, đóng gói hàng hóa để giao nhận, giao nhận hàng hóa, phối hợp với các bên liên quan trong việc vận chuyển hàng hóa cũng như thực hiện các công việc để đảm bảo mục đích theo yêu cầu của khách hàng;và
b. Theo dõi và báo cáo tình trạng vận chuyển.

Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan Đến Xuất Khẩu Và Nhập Khẩu:

a. Đại diện khách hàng trong việc xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa bao gồm cả kế hoạch vận chuyển, sắp xếp và phối hợp với đối tác kinh doanh của Công Ty liên quan đến việc xuất khẩu và nhập khẩu cũng như thực hiện các công việc để đảm bảo mục đích yêu cầu của khách hàng; và
b. Thực hiện các quy trình liên quan đến việc kê khai hải quan bao gồm cả phối hợp với bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chuẩn bị hồ sơ để cơ quan nhà nước xem xét, và xin các cấp phép liên quan từ cơ quan nhà nước cho hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, và quá cảnh hàng hóa.

Quản Lý Kho Hàng:

a. Quản lý kho hàng và dịch vụ lưu kho;
b. Chuẩn bị báo cáo cho việc thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền liên quan; và
c. Hỗ trợ tuân thủ pháp lý, và quy định của các cán bộ có liên quan.

Hoạt Động Tiếp Thị, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

a. Cung cấp thông tin, bản tin liên quan đến các dịch vụ logistics của Công Ty;
b. Đánh giá dịch vụ nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ, và cung cấp các dịch vụ mà tôi có thể quan tâm;
c. Thiết lập mô hình và cải thiện các hoạt động tiếp thị chung của Công Ty; và
d. Sử dụng thông tin để chuẩn bị các tài liệu quảng cáo, quan hệ công chúng thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào.

Các Mục Đích Khác:

a. Đăng ký tài khoản khách hàng và tạo cơ sở dữ liệu cho việc cung cấp dịch vụ logistics của Công Ty;
b. Thủ tục yêu cầu thanh toán công nợ;
c. Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Công Ty dù là trực tiếp hay gián tiếp;
d. Các lợi ích hợp pháp liên quan đến việc thực hiện hoạt động kinh doanh của Công Ty, liên quan đến các quyền cơ bản của chủ thể dữ liệu như phát triển, hoàn thiện, dự đoán, và giải quyết phất đề có thể phát sinh liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của Công Ty;
e. Hỗ trợ sự ổn định và an ninh của Công Ty;
f. Đánh giá và quản lý các yêu cầu của tôi;
g. Điều tra, phân tích, và chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và cơ quan quản lý;
h. Tuân thủ pháp luật hiện hành bao gồm cả việc thực hiện các nghĩa vụ của bên kinh doanh vận hành nhà kho, hầm chứa, kho lạnh, hoặc nghĩa vụ ấn định bởi bất kỳ luật và quy định nào (bao gồm luật nước ngoài hiện hành) áp dụng đối với Công Ty;
i. Để thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công Ty, bao gồm cả sáp nhập và mua lại;
j. Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân cho nhóm công ty của Công Ty hoặc bên thứ ba (bao gồm cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền), trong nước và nước ngoài, theo quy định tại Thông Báo Về Quyền Riêng Tư cho các mục đích nêu trên theo quy định của luật hiện hành.