Chính sách bảo mật

[CÔNG TY TNHH SG SAGAWA VIỆT NAM] - [CÔNG TY TNHH SAGAWA EXPRESS VIỆT NAM] (“Công Ty ” hoặc “chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân khách hàng cá nhân, nhân sự của đối tác của chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân nào khác (mỗi cá nhân như vậy là một “Chủ Thể Dữ Liệu” hoặc “bạn”) mà chúng tôi đã thu thập và xử lý theo luật và các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành của Việt Nam.


Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu và thời gian lưu trữ dữ liệu đó, cũng như các vấn đề khác ví dụ như đưa ra thông báo về xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, căn cứ Nghị Định Số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị Định 13”), các luật và quy định hiện hành khác có liên quan (gọi chung là “Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu”).


Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho bất kỳ Chủ Thể Dữ Liệu nào có Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho Công Ty hoặc được Công Ty thu thập thông qua giao dịch hoặc bất kỳ tương tác nào với chúng tôi, hoặc việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công Ty.

1. Chúng tôi xử lý loại Dữ Liệu Cá Nhân nào?

1.1 Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý có thể cho phép xác định cá nhân cụ thể và thuộc phạm vi dữ liệu cá nhân như được định nghĩa tại Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu (“Dữ Liệu Cá Nhân”).


1.2 Tùy thuộc vào mối quan hệ với chúng tôi và bạn là ai, chúng tôi có thể thu thập và xử lý các loại Dữ Liệu Cá Nhân sau:


STT Loại Dữ Liệu Cá Nhân Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm
1 Thông tin định danh như tên, họ, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, mã định danh, mã số người nộp thuế, số fax, số điện thoại, địa chỉ e-mail, tài khoản mạng xã hội (như tài khoản Line), địa chỉ, bản sao thẻ căn cước, bản sao giấy phép lái xe, bản sao giấy đăng ký xe, bản sao hộ khẩu, bản sao hộ chiếu, ảnh, giọng nói, chữ ký, hình ảnh và video;
2 Các đặc điểm cá nhân như bản sao bằng cấp chuyên môn, bản sao giấy phép (cụ thể là giấy phép lái xe quốc tế) và vị trí công việc;
3 Thông tin tài chính như tài khoản ngân hàng, thông tin giao dịch, thông tin tín dụng tài chính, thông tin khấu trừ thuế, phương thức thanh toán và các thông tin thanh toán khác; Y
4 Thông tin khác như thông tin như số đăng ký xe, Dữ Liệu Cá Nhân mà Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp cho Công Ty khi liên hệ với chúng tôi như sở thích và loại dịch vụ, trao đổi với Công Ty thông qua mạng xã hội và các kênh khác;

1.3 Nếu Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập là dữ liệu cá nhân nhạy cảm (được đánh dấu bằng chữ “Y” ở trên), chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó với mức độ cẩn trọng cao hơn và nghiêm ngặt hơn so với Dữ Liệu Cá Nhân khác.

2. Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn như thế nào?

2.1. Tùy thuộc vào mối quan hệ với chúng tôi và bạn là ai, chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi đã thu thập cho các mục đích sau (“Mục Đích”):


STT Mục đích
1 Để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng giữa bạn hoặc công ty mà bạn đang làm việc và chúng tôi.
2 Cung cấp Dịch Vụ Liên Quan Đến Giao Nhận Và Logistics:

a. Quản lý việc giao nhận hàng hóa và logistics bao gồm cả kế hoạch vận chuyển, đóng gói hàng hóa để giao nhận, giao nhận hàng hóa, phối hợp với các bên liên quan trong việc vận chuyển hàng hóa cũng như thực hiện các công việc để đảm bảo mục đích theo yêu cầu của khách hàng; và


b. Theo dõi và báo cáo tình trạng vận chuyển.

3 Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan Đến Xuất Khẩu Và Nhập Khẩu:

a. Đại diện khách hàng trong việc xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa bao gồm cả kế hoạch vận chuyển, sắp xếp và phối hợp với đối tác kinh doanh của Công Ty liên quan đến việc xuất khẩu và nhập khẩu cũng như thực hiện các công việc để đảm bảo mục đích yêu cầu của khách hàng; và


b. Thực hiện các quy trình liên quan đến việc kê khai hải quan bao gồm cả phối hợp với bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chuẩn bị hồ sơ để cơ quan nhà nước xem xét, và xin các cấp phép liên quan từ cơ quan nhà nước cho hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, và quá cảnh hàng hóa.

4 Quản Lý Kho Hàng:

a. Quản lý kho hàng và dịch vụ lưu kho;


b. Chuẩn bị báo cáo cho việc thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền liên quan; và

2.2. Bất kể nội dung nêu trên, nếu chúng tôi ẩn danh Dữ Liệu Cá Nhân của bạn một cách thích hợp để bạn không thể bị định danh dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu ẩn danh đó cho bất kỳ mục đích nào.

3. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được xử lý như thế nào?

3.1. Chúng tôi có thể, trực tiếp hoặc gián tiếp, thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ các nguồn sau:


a. Thông tin mà bạn hoặc đại diện của bạn trực tiếp cung cấp cho Công Ty;


b. Thông tin mà khách hàng hoặc người sử dụng dịch vụ trực tiếp cung cấp cho Công Ty như thông tin người liên hệ, bên gửi hàng và bên nhận hàng;


c. Dữ Liệu Cá Nhân nhận được từ các công ty liên kết và mạng lưới logistics của Công Ty;


d. Thông tin nhận được từ bất kỳ đơn vị hoặc tổ chức nào là khách hàng hoặc nhà cung cấp của Công Ty mà bạn đang làm việc (như giám đốc, đại diện, hoặc người liên hệ);


e. Ứng dụng, trang web, mạng xã hội, và/ hoặc phương tiện quan hệ công chúng khác mà bạn sử dụng để liên hệ với Công Ty;


f. Dữ Liệu Cá Nhân nhận được từ nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh của Công Ty như bên môi giới, bên cung cấp dịch vụ giao nhận, nhà cung cấp dịch vụ nền tảng trực tuyến, hoặc đại lý logistics;


g. Camera giám sát (CCTV) khi bạn ra vào Công ty; và


h. Bất kỳ nguồn công khai đáng tin cậy nào.


3.2. Nếu Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được thu thập bằng lời nói hoặc bằng văn bản, Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được các nhân sự được chỉ định nhập vào hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi để tiếp tục xử lý. Dữ liệu đầu vào này, cùng với dữ liệu được thu thập bằng phương tiện điện tử, sẽ được lưu trữ điện tử và bảo mật trên các hệ thống công nghệ thông tin nội bộ, thiết bị điện tử hoặc máy chủ do Công Ty hoặc nhà cung cấp thứ ba vận hành. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được xử lý bằng phương tiện điện tử trong và bởi các hệ thống công nghệ thông tin nội bộ, thiết bị điện tử và máy chủ này. Chúng tôi và các bên được nêu tại Mục 4 dưới đây sẽ truy cập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân bằng phương tiện điện tử và bảo mật cho các Mục Đích phù hợp với các quy định của Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này. Các bên được quy định trong Mục 4 dưới đây có thể tải xuống hoặc yêu cầu Công Ty gửi, lưu trữ và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bằng phương tiện điện tử và bảo mật trong các máy chủ do chính họ hoặc các nhà cung cấp thứ ba vận hành cho các Mục Đích quy định tại Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này.

4. Ai có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn?

4.1 Công Ty có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các bên thứ ba trong và ngoài nước, bao gồm cả các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi (cụ thể là công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết của chúng tôi), các nhà cung cấp thứ ba, đại lý hoặc các bên thuê ngoài, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; và các đối tác kinh doanh (bao gồm cả bên mua hoặc bên bán trong các giao dịch M&A) (i) để thực hiện các Mục Đích được đề cập tại Mục 2 của Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này, (ii) theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, hoặc (iii) khi có cơ sở pháp lý khác, chẳng hạn như sự đồng ý được Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu cho phép.


4.2 Khi Công Ty chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các bên xử lý dữ liệu, Công Ty sẽ thực hiện các bước thích hợp và hợp pháp để chuyển và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân tuân thủ Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu.


4.3 Nếu Công Ty chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho bên thứ ba ở nước ngoài, Công Ty đảm bảo rằng việc xử lý này được thực hiện theo các quy định được quy định trong Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu hiện hành.


4.4 Thông tin chi tiết về các tổ chức và cá nhân (cụ thể: tên và địa chỉ) sẽ được cung cấp cho bạn theo yêu cầu cụ thể.

5. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong bao lâu?

Trừ khi có quy định khác trong Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu và Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này, Công Ty sẽ bắt đầu xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn kể từ ngày chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn hoặc khi chúng tôi có cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu. Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích mà nó đã được thu thập, để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, để thực hiện cung cấp dịch vụ mà chúng tôi chung cấp cho bạn hoặc công ty mà bạn làm việc, cho mục đích thiết lập, tuân thủ hoặc thực hiện các yêu cầu pháp lý hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý hoặc cho các mục đích khác được Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu và các luật hiện hành khác cho phép.

6. Những hậu quả và thiệt hại tiềm ẩn không mong muốn có thể xảy ra trong quá trình xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn là gì?

Công Ty cam kết bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân nhận được từ bạn hoặc từ công ty mà bạn làm việc và đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, bạn thừa nhận rằng việc chuyển dữ liệu qua internet không an toàn tuyệt đối và việc chuyển dữ liệu có thể bị tấn công mạng, dẫn đến lộ lọt hoặc truy cập trái phép vào Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập và bạn hoặc công ty mà bạn làm việc tự chịu rủi ro khi chuyển thông tin này cho Công Ty.

7. Quyền và nghĩa vụ của bạn liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn là gì?

7.1 Các quyền chính của bạn là:


(i) Quyền được biết về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;


(ii) Quyền đồng ý hoặc không đồng ý việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, trừ khi luật hiện hành có quy định khác:


(iii) Quyền truy cập, xem xét, sửa đổi hoặc yêu cầu sửa đổi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, trừ khi luật hiện hành có quy định khác;


(iv) Quyền rút lại sự đồng ý của bạn, trừ khi luật hiện hành có quy định khác;


(v) Quyền xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, trừ khi luật hiện hành có quy định khác;


(vi) Quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, trừ khi luật hiện hành có quy định khác;


(vii) Quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi lưu trữ và xử lý, trừ khi luật hiện hành có quy định khác;


(viii) Quyền phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nhằm mục đích ngăn chặn và hạn chế tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc ngăn chặn việc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị, trừ khi luật hiện hành có quy định khác;


(ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện;


(x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; và


(xi) Quyền tự vệ.


7.2 Nếu bạn có yêu cầu, khiếu nại hoặc đề nghị (bao gồm cả yêu cầu thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên), bạn có thể gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi bằng cách thực hiện quy trình tại Mục 8 bên dưới. Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền bất cứ lúc nàoo.


7.3 Khi Công Ty nhận được yêu cầu thực hiện các quyền trên, Công Ty sẽ thực hiện yêu cầu ngay lập tức, với điều kiện là yêu cầu đó được thực hiện theo Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu và các quy tắc liên quan. Nếu có lý do chính đáng để Công Ty từ chối yêu cầu, mà pháp luật cho phép, Công Ty sẽ thông báo cho bạn về việc từ chối và sẽ ghi lại cùng với lý do từ chối.


7.4 Ngoài các quyền trên, bạn còn có một số nghĩa vụ nhất định theo Điều 10 của Nghị Định 13 và có thể được quy định trong Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nghĩa vụ sau: (i) tôn trọng và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác, (ii) cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn đầy đủ và chính xác sau khi bạn đồng ý với việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình và (iii) tuân thủ và phòng chống các vi phạm Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu.

8. Cách thức thực hiện yêu cầu về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

8.1 Nếu bạn muốn đặt câu hỏi hoặc có yêu cầu liên quan đến Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này hoặc liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:


Người nhận [Bà Hoàng Thị Thanh Hiền / Bà Nguyễn Thị Kim Phụng/ Bà Đàm Thị Thu]
Công ty [CÔNG TY TNHH SG SAGAWA VIỆT NAM]
Địa chỉ [Lô số 117 Sài Gòn – Khu chế xuất Linh Trung, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Số điện thoại

(HCM) [028-38409330 – Máy lẻ: 8107/ 8104]


(Hà Nội) [024-38432088 – Máy lẻ: 8702]

Địa chỉ email [[email protected]/[email protected]/ [email protected]]

8.2 Sau khi chúng tôi xác minh rằng bạn là người yêu cầu hợp lệ và Dữ Liệu Cá Nhân có liên quan đang được chúng tôi xử lý, Công Ty sẽ phản hồi tất cả các yêu cầu hợp pháp một cách thích hợp, theo Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu.

9. Sửa đổi Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này

Chúng tôi có thể sửa đổi Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này tại từng thời điểm, phù hợp với chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi và Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu, có hiệu lực tại thời điểm liên quan.