Kiểm kim, kiểm phẩm

Tại SG Sagawa Việt Nam, chúng tôi tiến hành các nghiệp vụ kiểm tra sản phẩm hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng công ty may mặc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp nhân lực kiểm phẩm đến công ty khách hàng theo nguyện vọng của quý khách.

rhode island online sports betting
rhode island online sports betting
rhode island online sports betting

Liên hệ